Biodynamisch (Demeter)

Veel telers van Eosta werken volgens de richtlijnen van Demeter voor biodynamische landbouw. Biodynamische landbouw is een holistische methode die de basisprincipes van de natuur toepast op landbouw om te komen tot balans, levenskracht en zelfherstellend vermogen. 

Enkele principes van biodynamische landbouw zijn:

Lees het boek van de natuur

Alle natuurlijke fenomenen onthullen iets van hun onderliggende essentie door hun verschijningsvorm. Zorgvuldige observatie van deze fenomenen - in vol licht en in de schaduw, in droog en vochtig gebied, op verschillende grondsoorten - zal een betere begrip van de elementen opleveren.

Kosmische ritmes

Het licht van zon, maan, planeten en sterren bereikt de planten in verschillende natuurlijke ritmes. Deze ritmes hebben invloed op de ontwikkeling van de plant. Door het effect van kosmische ritmes te begrijpen, kunnen we de agrarische handelingen zoals  grondbewerking, zaaien en oogsten erop aanpassen om een optimaal resultaat te bereiken.

Het plantenleven is onlosmakelijk verbonden met het bodemleven

Biodynamische landbouw erkent dat de bodem een levend geheel is, waarvan de vitaliteit de vitaliteit van de plant beinvloedt. Een van de fundamentele technieken is daarom om een stabiele hoeveelheid humus in de bodem te creëren door middel van compostering. De chemische landbouw heeft zich vooral gericht op kwantiteit door oplosbare mineralen aan de grond toe te voegen. Planten nemen deze automatisch op, waardoor de levensprocessen rond de plantenwortels tot stilstand komen. Het resultaat is een dode grond die zijn luchtigheid, waterhoudende capaciteit en koolstof verliest en zal eroderen of verharden.

Een andere blik op voedingswaarde

Wij halen onze fysieke kracht uit het voedsel dat we eten. Hoe vitaler onze voeding, hoe vitaler wij zelf zijn. Biodynamische boeren streven daarom naar intrinsieke kwaliteit en niet alleen naar kwantiteit.

Medicijn voor de aarde

De biodynamische landbouw werkt met zogenaamde preparaten, die werken als geneesmiddelen voor de bodem. De positieve effecten van deze preparaten zijn wetenschappelijk aangetoond.

De boerderij als basiseenheid

De biodynamische landbouw stelt het ideaal van de zelfvoorzienende boerderij. De ideale boerderij heeft een gesloten kringloop waarin dieren de mest verschaffen voor poductie, terwijl de dieren worden gevoed met gewassen van het eigen bedrijf. Alle afval en mest gaan terug naar de grond via compost. Het bodemleven en diepe wortelwerking zorgt dat nieuwe nutrienten worden aangevoerd uit de diepere ondergrond. Zo bereik je een zeer specifiek lokaal karakter en kwaliteit.

Minder afstand tussen burger en boer

Grondlegger Rudolf Steiner benadrukte de absurditeit van het feit dat landbouwbeleid vaak wordt gestuurd door mensen die geen persoonlijke ervaring hebben met landbouw. De afstand Community Supported Agriculture (CSA) is een tegenbeweging waarbij burgers dichtbij de boer staan en participeren in de landbouw. Zo krijgt de burger weer begrip van onze relatie met de aarde.

Gebaseerd op "An Introduction To Biodynamic Agriculture" van Sherry Wildfeuer (1995)

U bent hier

Grondlegger: Steiner

Rudolf Steiner, de Oostenrijkse filosoof en wetenschapper, is de grondlegger van de biologisch-dynamische landbouw en daarmee de eerste wegbereider van de huidige opkomst van biologische landbouw. De biodynamische methode beschouwt de natuur als bezield. De aarde wordt gezien als een levend wezen. De biodynamische landbouw streeft daarom naar continue vernieuwing van de bodem, om te komen tot een vitale voedselproductie die diepgaand voedt.

Holistische methoden voor kwaliteitscontrole

Eosta is voorstander van het optimaliseren van voedingskwaliteit door middel van het toepassen van holistische methoden om kwaliteit te controleren. Een van deze methoden is het maken van kristallisatiediagrammen; deze techniek is ontwikkeld door Ehrenfried Pfeiffer, de leerling van Rudolf Steiner die de biodynamische landbouw verder heeft gebracht en geïntroduceerd in Nederland en de VS.